Home / ตารางพินอิน (ออกเสียงได้)

ตารางพินอิน (ออกเสียงได้)

วิธีการใช้ตารางพินอิน
1.เลือก”เสียงวรรณยุกต์”ในภาษาจีน ที่มุมขวาของตารางก่อน
2.เลือก”พินอิน”ที่ต้องการให้ตารางอ่านออกเสียงให้ฟัง

From http://pinpinchinese.com/